Psykiatrifonden stödjer psykiatrisk och psykologisk akademisk forskning och inte privatpersoner eller föreningar. Medel ges företrädesvis till odisputerade forskare under handledning eller postdoktorala forskare. Summan varierar beroende på hur mycket vi får in i medlemsavgifter och gåvor. Vi delar ut medel en gång per år. 


Psykiatrifondens vetenskapliga råd

Psykiatrifondens vetenskapliga råd för bedömning av forskningsanslag presenteras här.


Senaste datum för att söka forskningsanslag är 15 oktober 2019

Hela ansökan inklusive alla bilagor ska lämnas in som en sammanlagd PDF. Ansökningar som inte följer anvisningarna behandlas inte. Skicka din ansökan till:

ansokan@psykiatrifonden.se


Speciell utlysning från Psykiatrifonden 2019

Med anledning av en donation till Psykiatrifonden riktad enbart mot forskning rörande bipolär sjukdom utlyser fonden anslag till seniora forskare inom detta område. För att komma ifråga krävs omfattande vetenskaplig produktion på internationell nivå rörande bipolär sjukdom. Anslaget ska användas till forskning i Sverige under perioden 2020-2021 och därefter ska vetenskaplig rapport lämnas till fonden. Behöriga att söka är disputerade svenska forskare anknutna till svenskt universitet med flera års postdoktoral forskning. Kliniknära forskning premieras i bedömningen. 700 000 kr är tillgängligt i denna speciella utlysning. Använd vanligt ansökningsformulär och märk ansökan ”Bipoläransökan”. Deadline 15 oktober 2019. 

_____________________________________________________________________________

Forskning om inom suicidprevention och suicidologi

I nära samarbete mellan Psykiatrifonden och Suicide Zero startar organisationerna utlysningar av forskningsanslag riktade mot forskning inom suicidprevention och suicidologi.

I ett första steg donerar Suicide Zero 600 000 kr vilket är tillgängligt för utlysning 2019.

Sökanden ska ha ett forskningsprojekt i Sverige och vara disputerad eller doktorand. Projektet kan omfatta del av doktorandförsörjning eller vara ett projekt för postdoktoral forskning. Projektet ska genomföras under perioden 2020-2021 varefter rapport lämnas till fonden.

Behöriga att söka är doktorander eller postdoktorala forskare knutna till svenskt universitet. Klinik-eller samhällsnära forskning premieras i bedömningen. Ett syfte med utlysningen är att rekrytera fler forskare till området suicidprevention och suicidologi och stimulera detta viktiga forskningsområde.

Använd vanligt ansökningsformulär från Psykiatrifonden och märk ansökan ”Suicidpreventionsansökan”. Deadline 15 oktober 2019.

_____________________________________________________________________________